Ontwikkeling Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Ontwikkeling Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.

Het Steunpunt is er voor ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden. Ook biedt het Steunpunt ondersteuning aan directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraden.

De website van het Steunpunt is nog in ontwikkeling. Het steunpunt ontwikkelt de komende periode o.a.:

  • Voorlichting aan MR-en en GMR-en over medezeggenschap en passend onderwijs
  • Model-reglementen en statuten voor de ondersteuningsplanraad en een MR voor het samenwerkingsverband dat personeel in dienst heeft.
  • Handreikingen voor het vormen van de ondersteuningsplanraad (stappenplan) en het beoordelen van het schoolondersteuningsprofiel.
  • Instrument voor de achterbanraadpleging van de ondersteuningsplanraad
  • Faciliteitenregeling voor ouders en personeel in een ondersteuningsplanraad

 http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/