Work With Fun

Work With Fun

Werk maken van een betere balans tussen werkplezier en werkdruk

Work With Fun (WWF) is ontstaan van uit behoefte om werkdruk en werkplezier op scholen meer in balans te krijgen. Door een maatschappij die steeds nieuwe eisen stelt en ouders en kinderen die veeleisender worden, groeit de werkdruk. Directies willen hierom investeren in de vitaliteit van de medewerkers. Wie plezier in zijn werk heeft, heeft ook voldoende energie, wat weerstand biedt tegen negatieve emoties en het gemakkelijker kunnen omgaan met negatieve stress.

Om de situatie op school goed in beeld te kunnen brengen moeten alle belanghebbende, niet alleen team en directie maar ook ouders/kinderen, ‘de driehoek’, actief betrokken worden. Hierbij moeten onderlinge belangen in balans worden gehouden.

Het verlagen van de werkdruk is moeilijker dan het vergroten van het werkplezier. De focus ligt daarom ook bij het vergroten van het werkplezier. Een positieve balans tussen energiegevers en energievreters speelt een belangrijke rol in de ervaring van werkdruk.

Om dit te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van een spel, een interactieve en creatieve werkvorm, dat mensen op een speelse manier onderling met elkaar verbind. Van uit het spel ontstaat zicht op oorzaken van werkdruk en worden bottum-up oplossingen bedacht waarop daadwerkelijk invloed mogelijk is.

Het spel vindt plaats in vijf sessies waarin telkens een realisatiefase centraal staat.

 • Sessie 1: Bordspel, door middel van vragen aan alle partijen ontstaat er een inventarisatie van elementen die in de dagelijkse praktijk van invloed zijn op werkdruk en werkplezier? Alle elementen worden gerangschikt.
 • Sessie 2: Keuzes maken, met welke zaken willen we aan de slag gaan?
 • Sessie 3: Werkgroepen formeren rond de gemaakte keuzes. De werkgroepen gaan aan de slag met het gekozen onderwerp en betrekken eventueel leerlingen of anderen  hierbij om te experimenteren.
 • Sessie 4: De werkgroepen melden hun bevindingen terug aan het gehele team. Het gehele team maakt opnieuw keuzes: Wanneer gaan we gezamenlijk aan de slag met het realiseren van bepaalde doelen die onderzocht zijn en uitgewerkt in de werkgroepen.
 • Sessie 5: Alleen de directie en de begeleiding gaan in overleg om van de uitkomsten van sessie 4 beleid te maken.

Door het traject te doorlopen wordt:

 • door betere prestaties, tevredenheid bij klanten gewekt (ouder, kinderen, bestuurders/leiding)
 • door meer plezier, betere energiebalans en betere prestaties de werkdruk en ziekteverzuim verminderd
 • duurzaam, gezamenlijk beleid gevormd omdat iedereen verantwoordelijk is, invloed heeft en zich betrokken en gehoord voelt
 • werkdruk constructief besproken
 • communicatie verbeterd doordat mensen elkaar beter (leren) kennen
 • gedacht in oplossingen en kansen.

Op dit moment zijn er zes scholen die meedoen aan WWF. Het traject duurt een jaar en bestaat uit bijeenkomsten verdeeld over twaalf dagdelen. Voorafgaand aan het spel is er een oriëntatiegesprek om de beginsituatie van de scholen te bekijken. Na elke sessie word er geëvalueerd om te bekijken hoe het spel is verlopen en of er eventueel bijgestuurd moet worden. Gedurende het hele traject staan bewustwording, kiezen en handelen centraal. Doel is om een bron van werkplezier te creëren, waardoor nieuwe en creatieve energie vrijkomt om resultaten te boeken en gewenste schoolontwikkelingen te realiseren. De werkdruk zal direct en indirect hierdoor worden verminderd.

WWF voldoet aan de Tenderregeling criteria van het Vervangingfonds.

WWF staat ook op nummer 3 bij de 10 gesubsidieerde ideeën op de website van het Vervangingfonds, zie http://www.vervangingsfonds.nl/over-ons/nieuws/actueel/update-tenderregeling-werkplezier .